Vooropgesteld dat ik veel waardering heb voor de inhoud van het artikel inzake voorstel nieuw competitie-opzet. Dat neemt echter niet weg dat ik wel een aantal kritische kanttekeningen plaats. In een aantal aannames is het bestuur inconsequent en trekt daaruit daarom geen een-eenduidige conclusies

1. Het tijdstip voor deze voorgesteld ingrijpende wijziging is niet zo goed gekozen. Nu de KNSB in overleg met de aangesloten bonden heeft besloten met ingang van het volgende seizoen een vierde klasse in te voeren, is het niet verstandig nu ook voor te stellen de Nosbo-competitie ingrijpend te wijzigen in dat zelfde seizoen. Er is immers nog niet bekend welke 
verenigingen met een team willen toetreden in deze vierde klasse. Ik neem aan dat het gedegradeerde team Groninger Combinatie 3 volgend seizoen in de 4e klasse KNSB speelt en het team van Assen 2 promoveert naar de 3e klasse KNSB Maar of er ook teams zonder promotie overstappen van de Nosbo-competitie naar de 4e klasse van de KNSB is een open vraag. En zullen er ook combinatie-teams zich aanmelden voor de 4e klasse ? Ook dat is onduidelijk.
En zal een combinatieteam invloed hebben op die teams waarin de desbetreffende spelers nu nog in de NOSBO-competitie uitkomen? Wordt het
meespelen in de 4e klasse een vervanging van het meespelen in de Nosbo of wordt het een aanvulling? Vraagtekens, en nog eens vraagtekens. Niets is nog duidelijk Derhalve lijkt het me verstandig in elk geval een jaar te wachten en te evalueren hoe alles in het eerste jaar zal zijn verlopen.
2. Ongeacht het vorenstaande lijkt me het ongewenst de Nosbo-competitie volledig met viertallen te gaan verspelen. Enerzijds verwordt dan de competitie tot een veredelde bekercompetitie zonder uitvallers, maar ook vervalt dan de betekenis van een hecht team dat na een achterstand van bijvoorbeeld 1 ½ punt nog met voldoende elan de kansen kan doen keren. Met een achterstand van 1½ punt in een viertallencompetitie is daarvan nauwelijks sprake.
Er zijn nog voldoende verenigingen die met een of meer teams van 8 of 6 spelers aan een volwaardige Nosbo-competitie kunnen en willen deelnemen.
En mocht dat toch problemen opwerpen dan kan men altijd nog overwegen met een combinatieteam aan te treden.

3. Hoewel er ook ledenverlies bij de noordelijke schaakbond valt te constateren., maar om nu direct te stellen dat daardoor de huidige competitie met 8-tallen in de promotie-en in de 1e klasse in al zijn voegen kraakt lijkt mij een boute uitspraak die niet voldoende wordt ondersteund door de feiten. Het is zonder meer duidelijk dat er door de krimp buiten de stedelijke agglomoraties minder aanbod van teams zal komen ,maar dat geldt mijn inziens in de eerste plaats voor die verenigingen die nu ook al moeite hebben een zes-of viertal te formeren. En wellicht geldt dat ook voor een tweetal verenigingen die nu nog met een achttal in de eerste klasse meespelen. Het voorstel van het bestuur om reeds nu voor alle klassen over te gaan tot zes- en/of viertallen vind ik prematuur.

4. Het NOSBO-bestuur veronderstelt enerzijds dat er geen grote leegloop naar de KNSB-zaterdagcompetitie zal komen en anderzijds dat er weinig spelers uit de huidige KNSB-competitie ook gaan deelnemen aan de nieuwe opzet van de Nosbo-competitie. Dus een status quo situatie.
Tevens stelt het bestuur dat met het opheffen van de viertallen competitie er meer spelers aan de nieuwe competitie-opzet zullen deelnemen. Waar deze nieuwe spelers echter vandaan komen daarover doet het bestuur geen uitspraak. Ik hoop uiteraard dat het bestuur gelijk krijgt, want dan vervalt gelijktijdig een aantal argumenten om direct maar de gehele competitie te wijzigen.

5. Hoewel de commissie pleit voor een competitie met louter viertallen, het bestuur laat de mogelijkheid voor zestallen in de hoogste klassen nog even open. Maar daarin spreekt het bestuur zichzelf tegen. Zie eerste alinea van punt B pagina 2. Beide tegengestelde aannames zijn hypothetisch en worden niet gestaafd door feiten.
Punt B speelschema: met een naar verwachting groter aantal clubs en spelers dat zowel op zaterdag als doordeweeks aan de competities zal deelnemen wordt voorgesteld om alle wedstrijden van de Nosbo-competitie in dezelfde week te laten plaatsvinden. Weer die inconsequente aanname.

6. Punt C pagina 3 Klasse-indeling en speelronden.

Waarom wil het bestuur gelijktijdig in alle klassen 7 speelronden invoeren en een volledige herziening van de competitie-indeling terwijl het nog ongewis is hoeveel spelers aan beide competities zullen deelnemen? Mijn inziens een ongefundeerd voorstel
En een paar regels verder wordt voor de hoofdklasse met 12 teams voorgesteld 5 ronden in 2 poules van 6 teams met een play-off verlenging van 2 ronden
( totaal 7 ronden ) of met een verlenging met vierkampen met 3 ronden, totaal dus 8 ronden. Ook hier weer die tweeslachtigheid .

         Slotopmerking : Overmoed , onbehagen en aanbevelingen

De instelling van de 4e klasse KNSB stimuleert de uitholling van de regionale schaakcompetities, specifiek in de krimpgebieden.

Het voorstel van de commissie om voortaan alleen met 4-tallen de Nosbo-competitie te verspelen verdient absoluut geen aanbeveling.

Het bestuurs-voorstel om op dit moment reeds te sleutelen aan de huidige structuur van de competitie is niet goed onderbouwd. Ook het verminderen van het aantal ronden is niet wenselijk. Het verspelen van de competitiewedstrijden in een en dezelfde week is het aanwakkeren van de invallersproblematiek.
Tenminste nog een jaar wachten en evalueren hoe de 4e klasse KNSB heeft gefunctioneerd en met welke intensiteit de verschuivingen van KNSB-spelers naar de Nosbo-competitie en omgekeerd heeft plaatsgevonden.
Naar mijn idee kunnen voor het komend seizoen wel enige cosmetische wijzigingen worden doorgevoerd. Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de nieuwe KNSB-competitie en over de soms noodzakelijke en pijnlijke maatregelen in sommige Nosbo-verenigingen dan ben ik gaarne bereid om mede enige cosmetische aanpassingen uit te werken.

Huidige situatie :
Onderbouw KNSB-competitie ( 10 teams per klasse en achttallen )

2e klasse A KNSB: Assen I ( 1955 ) , Gron. Comb. 2 ( 2066)
3e klasse A KNSB  Sissa 3 ( 1972 ), Hoogeveen ( 1905 ), Gron. Comb.3 ( 1962)
3e klasse B KNSB: Staunton 1( 1959 ), Spassky's (2027 ), HSB/Veendam(1947 
tussen haakjes de gemiddelde rating van de achttallen

Huidige situatie:
bovenbouw Nosbo -competitie

Promotieklasse:10 teams met 8-tallen gemiddelde rating spreiding 1825 – 1668
1e klasse A : 8 teams met 8-tallen gemiddelde rating spreiding 1765 – 1504
1e klasse B : 8 teams met 8-tallen gemiddelde rating spreiding 1783 – 1491

Assen 2 met gem. rating 1825 gepromoveerd naar KNSB
ESG 1 met gem. rating 1765 gepromoveerd naar hoofdklasse NOSBO
Roden 1 met gem. rating 1783 gepromoveerd naar hoofdklasse NOSBO

Middelstum met gem. rating 1668 gedegradeerd naar 1e klasse NOSBO
Roden 2 met gem. rating 1550 gedegradeerd naar 2e klasse NOSBO
Sissa 5 met gem. rating 1491 gedegradeerd naar 2e klasse NOSBO

Johan Zwanepol (op persoonlijke titel , lid van S.C. Roden en Gron. Combinatie)